PRIVACYVERKLARING

(Versie 1, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 mei 2018)

VZW Ehipassiko Boeddhistisch Centrum (verder genaamd “Ehipassiko”) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en wenst je privacy te respecteren.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De medewerkers en begeleiders van Ehipassiko houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

-de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Ehipassiko Boeddhistisch Centrum
De Sevillastraat 89
​2100 Deurne-ZuidCoördinator: Ken Verschoren
info@ehipassiko.be
0468/15 53 05

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens worden door de medewerkers en begeleiders van Ehipassiko verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:om te kunnen deelnemen aan de activiteitenvoor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingenom de vrijwilligers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheidVoor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, en verwerken:Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailPersoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatumMedische of psychologische gegevens waarvan je vindt dat de begeleiders ze moet wetenWe gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Deze gegevens deel je ons zelf mee, wij vragen ze nooit op aan derden.

Verstrekking aan derden 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij vaak gebruik van een derde partij voor de accommodatie tijdens de retraites. We geven dan enkel je naam door en desgevallend medische beperkingen (vb. voedselallergie, handicap waarvoor aangepaste accommodatie nodig is). Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven noch aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.)

Bewaartermijn
Ehipassiko bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De opgevraagde persoonsgegevens bij deelname aan onze activiteiten worden niet langer dan 5 jaar bewaard.
De emailadressen in ons mailbestand worden bewaard totdat je jezelf uitschrijft.

Beveiliging van de gegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoons- gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Ehipassiko van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens 
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring
Ehipassiko kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring(en) zullen in ons archief worden opgeslagen.