STATUTEN


EHIPASSIKO BOEDDHISTISCH CENTRUM ANTWERPEN – MECHELEN vzw
Ondernemingsnummer: 0894.578.936 – RPR Antwerpen
De Sevillastraat 89
2100 Antwerpen- Deurne (België)

AANPASSING STATUTEN
Op de Algemene Vergadering, dd. 22 mei 2023, werd met eenparigheid van stemmen volgende statutenwijziging goedgekeurd.
Deze statuten vervangen de voorgaande.
De vereniging beroept zich op de historische traditie van het Theravada boeddhisme.Zij erkent de Drie Juwelen en de Vier Edele Waarheden. Zij beweert niet dat de eigen lering en beoefening superieur zijn.De vereniging staat open voor andere meningen en dhamma’s. Zij wenst ten allen tijde een niet-dogmatische en een niet-sektarische beoefening voor te staan.

INLEIDING
In de geest van de boeddhistische traditie dient elke beslissing de weerspiegeling te zijn van een consensus die voortvloeit uit overleg. Hierbij moet elke mening aan bod komen en met respectvolle aandacht worden gehoord. Het is slechts bij gebrek aan dergelijke eensgezindheid dat de meerderheidsregels die in deze statuten bepaald worden hun eventuele toepassing
vinden

ARTIKEL 1 – BENAMING
De vereniging heeft als benaming:
EHIPASSIKO BOEDDHISTISCH CENTRUM ANTWERPEN – MECHELEN vzw
“afgekort “EHIPASSIKO ANTWERPEN – MECHELEN”. Of “EHIPASSIKO”.

ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vereniging is gevestigd op volgend adres: De Sevillastraat 89 2100 Antwerpen-Deurne (België).

ARTIKEL 3 – DOELEINDEN EN VOORWERP 3.1. DOEL
De vereniging heeft als belangeloos doel:
Ehipassiko wil een open spiritueel centrum zijn, waar mensen met verschillende achtergronden en interesse in de boeddhistische traditie samenkomen om de rust, stilte en vrede in zichzelf en in de wereld te cultiveren. Het wil samenwerken met en ondersteuning bieden aan andere verenigingen en personen die gelijkaardige doelstellingen hebben om zo bij te dragen aan het spirituele en sociaal-culturele werk, in de ruimste zin.Bevorderen van de kennis en de studie van de boeddhistische leer, geïnspireerd door o.a. historische en wetenschappelijke bronnen, de eigentijdse cultuur en praktijkbeoefening.

Bij te dragen aan de dialoog tussen alle filosofische en religieuze levensbeschouwingen, alsook aan het maatschappelijke engagement van de boeddhistische gemeenschap.

3.2. VOORWERP
De vereniging heeft als voorwerp om alle activiteiten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar doel uit te voeren, namelijk:-  Het aanbieden van: begeleide meditatie, stille meditatie, yoga, Qi gong, meditatiedagen en stilte wandelingen.-  Begeleidende gesprekken-  het inrichten van retraites-  het samenwerken met en het coördineren en ondersteunen van initiatieven die interreligieuze dialoog mogelijk maken.-  Het samenwerken met instellingen van maatschappelijk nut. (Scholen, zorgcentra, gevangenis, enz.)-  de publicatie en distributie van uitgaven in elke vorm.-  De organisatie van cursussen of evenementen (vergaderingen, lezingen, symposia, conferenties, rituelen, enz.).

ARTIKEL 4 – DUUR
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL 5 – LEDEN5.1. AANTAL EN SAMENSTELLING
De vereniging bestaat uit drie soorten leden: stichtende leden; effectieve leden en toegetreden leden.
– De stichtende leden zijn de oprichters van de vzw. Ze zijn meteen ook de eerste effec- tieve leden van de algemene vergadering.
– De effectieve leden zijn diegenen die zich effectief inzetten voor de vereniging. Zij heb- ben effectief stemrecht in de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden uitdrukkelijk door de wet en deze statuten geregeld.
– De toegetreden leden zijn enkel aangesloten of “toegetreden”. Zij kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw of de faciliteiten van de vzw gebruiken, eventueel na betaling van een lidgeld. Zij hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering bepaalt jaarlijks de ledenbijdrage met een maximum van 500 (vijf honderd) Euro.

5.2. TOELATING
Het toelaten van nieuwe effectieve leden behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden over de kandidaturen die door het bestuursorgaan voorgelegd worden.
De vzw houdt een ledenregister bij van de effectieve leden op haar maatschappelijke zetel.


Dit mag gebeuren in de vorm van een excel- of word-document.

5.3. RECHTEN EN PLICHTEN
Elk effectief lid is verplicht om:-  alle reglementen die op de algemene vergadering worden gestemd (ethisch en deontologisch charter, maatschappelijk charter, enz.) te ondertekenen en na te leven;-  de Voorzitter van het bestuursorgaan of zijn afgevaardigde op de hoogte te brengen van alle informatie waarvan de publicatie in het Staatsblad of de neerlegging op de griffie wettelijk verplicht is.

5.4. ONTSLAG, ONTBINDING EN UITSLUITING
De Algemene Vergadering beslist over de aanneming van nieuwe effectieve leden. Deze kun- nen vrij ontslag nemen door een eenvoudig schrijven per brief of email te richten aan de voor- zitter van het Bestuursorgaan.

Effectieve Leden die gedurende twee opeenvolgende jaren niet hebben deelgenomen aan de Algemene Vergadering, worden automatisch als ontslagnemend beschouwd. De twee jaren beginnen te lopen vanaf de laatste aanwezigheid op de Algemene Vergadering.De uitsluiting van een effectief lid kan enkel worden beslist door de Algemene Vergadering die hierover beslist bij tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of geldig ver- tegenwoordigde leden en dit kan slechts nadat het betrok-ken lid voor- afgaandelijk werd ingelicht over de grieven die tegenover hem of haar werden geuit en nadat hij of zij de kans kreeg hierover gehoord te worden. In overeenstemming met de quorum- en meerderheidsvoor-waarden
die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL 6 – BESTUURDERS 6.1. BENOEMING
Alleen natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.
De bestuurders worden verkozen door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
Het mandaat van de bestuurders duurt zes jaar, maar een bestuurder die ter vervanging van een ander werd verkozen beëindigt het mandaat van deze laatste. Elke bestuurder die zijn ontslag bij de voorzitter heeft ingediend of waarvan het mandaat afloopt, blijft in functie totdat de algemene vergadering in zijn vervanging heeft voorzien of zijn mandaat heeft afgeschaft.

6.2. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering met een akkoord van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. De bestuurders leggen verantwoording af voor de uitoefening van hun mandaat tegenover de Algemene Vergadering.

6.3. ONTSLAG EN AFZETTING
Over de afzetting van een bestuurder kan alleen beslist worden door de Algemene Vergadering met dezelfde meerderheid als voorzien voor zijn benoeming. De betrokken bestuurder heeft het recht om gehoord te worden door de algemene vergadering maar niet om de beraadslaging of de stemming bij te wonen.

ARTIKEL 7 BESTUURSORGAAN7.1. SAMENSTELLING
In principe telt het bestuursorgaan minstens drie bestuurders. Enkel als de algemene vergadering twee leden telt, kan het bestuursorgaan ook uit twee bestuurders bestaan. In dat geval heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.’

7.2. WERKING
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter, een vice-voorzitter, een penning- meester en een secretaris aanduiden. De raad vergadert na te zijn samengeroepen door min- stens één van haar leden via een schrijven per post of e-mail, met opgave van de dagorde, de datum en het uur van de bijeenkomst, evenals de plaats van de samenkomst of de vermelding dat de gesprekken zullen verlopen langs een telefonische of electronische conferentie.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan slechts één volmacht uitoefenen. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stem- men zonder rekening te houden met onthoudingen. In het geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de samenkomst doorslaggevend.
Beslissingen kunnen ook worden genomen door het bestuursorgaan bij schriftelijke of elektro- nische goedkeuring door elk van de bestuurders.
De beslissingen worden genotuleerd en gedateerd. De notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging. Zij worden tevens in kopie aan alle leden van het bestuursorgaan verzonden.
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd wordt, de hand- tekening van één bestuurder, zonder dat deze van enige bijzondere machtiging of beraad- slaging moet doen blijken

.7.3. BEVOEGHEDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Het bestuursorgaan stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting van de vzw op, die daarna op de algemene vergadering moeten goedgekeurd worden.
Het bestuursorgaan dient op de jaarlijkse Algemene Vergadering rekenschap af te leggen over zijn beleid in het afgelopen jaar.

7.4. FINANCIËLE VERRICHTINGEN
De voorzitter en de penningmeester mogen elk autonoom het bedrag innen van postwissels of assignaties bankrekeningen openen of sluiten, en eender welke bankstorting, overschrijving of geldopneming uitvoeren. Onder hun verantwoordelijkheid kunnen ze gezamenlijk volmacht verlenen aan een of meer gevolmachtigden, die alleen of gezamenlijk optreden, om eender welke verrichting uit te voeren tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

7.5. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan één of meer personen, die elk afzonderlijk, gezamenlijk of collegiaal handelen, belasten met het dagelijks bestuur van de vereniging, alsmede met de vertegen- woordiging van de vereniging met betrekking tot dit bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel handelingen als beslissingen die de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging niet overstijgen en handelingen en beslissingen die, hetzij door het geringe belang dat zij vertegenwoordigen, hetzij door hun urgentie, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

7.6 OVERIGE VERBINTENISSEN
Behalve de hierboven vermelde uitzonderingen, moet iedere daad die in uitvoering van beslissingen van het bestuursorgaan wordt gesteld, worden ondertekend door minstens twee bestuurders. Het bestuursorgaan kan echter bijzondere volmachten verlenen aan één of meer gevolmachtigden, die alleen of gezamenlijk optreden.

7.7 VOLMACHTEN
Alle volmachten die krachtens de paragrafen 1 tot 4 worden toegekend, zijn in principe onbe- zoldigd en kunnen op elk ogenblik worden ingetrokken.

ARTIKEL 8 – COMMISSIES (Dhamma cirkel)
Het bestuursorgaan mag commissies oprichten, de leden ervan benoemen, hun werkwijze bepalen en hun missie definiëren.

ARTIKEL 9 – ALGEMENE VERGADERING9.1. ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse Algemene Vergadering komt bijeen ten laatste op 30 juni en wordt ten minste 15 dagen op voorhand bijeengeroepen door een lid van het bestuursorgaan per brief of per e- mail met toevoeging van de volledige agenda.
Bijzondere en jaarlijkse Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeen geroepen op eenvoudige beslissing van het Bestuursorgaan.
De Algemene Vergadering zal alle wettelijke bevoegdheden uitoefenen, meerbepaald:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;
8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
De beslissingen op de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegeteld worden, behalve in de gevallen waar een bijzondere meerderheid of procedure voorzien wordt in de wet of de statuten. In dit laatste geval kan een tweede vergadering, bijeengeroepen ten minste 15 dagen na de eerste, geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Een lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elke vertegenwoordiger kan slechts één volmacht uitoefenen.
De Algemene Vergadering duidt een voorzitter en een secretaris aan onder de aanwezige leden. De notulen vermelden de aanwezige leden, de genomen beslissingen en eventuele benoemingen; ze worden door minstens twee van de leden ondertekend en minstens 7 jaar bewaard op de zetel van de vereniging. Effectieve leden en belanghebbende derden kunnen hiervan inzage nemen op verzoek per brief of email aan het Bestuursorgaan.

9.2. BIJEENROEPING
De Algemene Vergadering moet elk jaar worden bijeengeroepen, ten laatste zes maanden na het einde van het werkjaar.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op beslissing van het bestuursorgaan. Daarnaast moeten ze gehouden worden telkens één vijfde van de leden hierom verzoekt per aangetekend schrijven gestuurd aan de voorzitter van het bestuurs-or- gaan.
De oproepingsbrief/mail vermeldt plaats, datum, uur en dagorde van de vergadering. Ze wordt minstens vijftien dagen op voorhand verstuurd per post of e-mail. Elk voorstel dat ondertekend is door minstens één vijfde van de leden wordt vermeld op de dagorde. De vergadering kan slechts geldig beslissen over punten die op de dagorde staan.
Alle leden, bestuurders en, indien van toepassing, commissarissen moeten worden uitgenodigd.

9.3. WERKING
De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen als ten minste de helft van de leden aan- wezig of vertegenwoordigd is.
Over wijziging van de statuten kan de vergadering slechts geldig beslissen als minstens twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als dit niet het geval is, kan een tweede vergadering, bijeengeroepen meer dan vijftien dagen na de eerste, geldig beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of ver- tegenwoordigde leden, behalve in de gevallen waar een bijzondere meerderheid voorzien wordt door de wet of door deze statuten. In alle gevallen worden onthoudingen buiten be- schouwing gelaten. Voor een wijziging van het voorwerp of het doel van de vereniging is een viervijfde-meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist, terwijl voor elke andere wijziging van de statuten een tweederde-meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is.

9.4. BEVOEGHEDEN
De Algemene Vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die door de wet of deze statuten aan haar zijn voorbehouden.

9.5. NOTULEN
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden gedateerd en genotuleerd en per post, of e-mail aan alle effectieve leden en bestuurders bezorgd. De echt verklaarde kopieën zoals de uittreksels bestemd voor administratieve of gerechtelijke doeleinden, worden ondertekend door twee bestuurders.

ARTIKEL 10- ONTBINDING
De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de Algemene Vergadering, genomen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de wijziging van haar voor- werp of haar belangeloos doel.
In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging benoemt de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaar(s) die al dan niet bestuurders kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, hun bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van vereffening.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan is de voorzitter van het bestuursorgaan die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar. Zij/Hij heeft de bevoegdheden die de VZW-wet aan vereffenaars toekent, tenzij de Algemene Vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.Het batig saldo na sluiting van de vereffening wordt overgemaakt aan één of meerdere verenigingen zonder winstoogmerk, met gelijkaardige doeleinden, aangeduid door de Algemene Vergadering.
Elk bestuurslid afzonderlijk kan een aangetekende zending ontvangen.

ARTIKEL 11 – WETTELIJK STELSEL (en diverse bepalingen)
Voor alles wat niet bepaald is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en regle- mentaire beschikkingen die van toepassing zijn op het moment dat de niet voorziene situatie zich voordoet.